Meetodi väljatöötamine ja testimine omanike osalemise uurimiseks äriühingute valitsemises

Sergo Ulpus - magistritöö
-->Info autori kohta!

Magistritöö

Lae alla magistritöö (PDF) ~30Mb

Creative Commonsi litsents
Autori Sergo Ulpus teos pealkirjaga Meetodi väljatöötamine ja testimine omanike osalemise uurimiseks äriühingute valitsemises on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://about.me/sergoulpus.

Abstrakt

Äriühingute valitsemine on keeruline ja mitmetahuline teema. Omanikele pakub Eesti äriseadustik välja raamistiku, milles tegutseda. Konkreetsed valikud teevad omanikud iseseisvalt. Raske on leida uurimistöid äriühingute valitsemisest kahetasandilises Mandri-Euroopa mudelis. Seda enam on olukord keeruline Eesti äriühingute valitsemisega seotud uurimustega. Uuritud on üksikult äriühinguid ja kontserne, kuid kogumina uurimised on väga piiratud.

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli välja töötada töövahend ehk meetod äriühingute valitsemise uurimise kõige mahukamate tööetappide lihtsustamiseks. Peaeesmärk oli töötada välja andmemudel äriühingute valitsemisega seotud andmestiku süstematiseerimiseks ja analüüsiks. Kõrvaleesmärk oli andmemudeli testimine, viies läbi uurimuse Tallinna Tehnikaülikooli tudengite poolt äriühingute valitsemisega seotud ainetes tehtud kodutööde põhjal. Valimisse sobis 66 ettevõtet, millest kodutöödes oli antud põhjalik ülevaade.

Töö peaeesmärk sai täidetud ja koostati relatsiooniline andmemudel. Andmemudel koosneb 7 tabelist: isik, äriühingu, seotud isik, omanik, valitseja, allikas ja abitabel. Andmemudel on esitatud täpse skeemina vastavas töö alajaotuses.

Andmemudeli testimine oli edukas. Andmemudel on igati kasutatav vastavasisuliste uurimistööde läbiviimiseks. Kodutööde põhjal saadi tulemuseks, et 68% valitsemises osalevatest isikutest on omanike esindajad. Väikeomanike puhul kokku on esindatus valitsemises 64% ja suuromanike puhul on vastav number 84%.

Testimise infosüsteem

Andmebaas (read-only)

Creative Commonsi litsents
Autori Sergo Ulpus teos pealkirjaga Andmebaas on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.

Kasutatud materjalid

Siia on koondatud materjalid, mida heas usus kasutasin magistritöös. Õigustatud isikutel palun andke teada, kui soovite materjalide eemaldamist siit lehelt.

Here you can access some of the materials I used in good faith while writing my masters thesis. If this in any way violates some property or copyright rights please let me know, and I will remove these immediately.

Magistritöö
     ./Magistritöö/Ulpus, Sergo - Magistritöö (ilma lisa 6).docx
     ./Magistritöö/Ulpus, Sergo - Magistritöö - kaitsmine.pptx
     ./Magistritöö/Ulpus, Sergo - Magistritöö.pdf
     ./Magistritöö/Ulpus, Sergo - Retsensioon.pdf
Materjalid
     ./Materjalid/Kasutusoiguste_teooria (3).ppt
     ./Materjalid/IRJFE_68_01.pdf
     ./Materjalid/Post-Enron- U.S. and German Corporate Governance.pdf
     ./Materjalid/Normaliseerimine_ee (1).pdf
     ./Materjalid/olemseos.pdf
     ./Materjalid/Paper012.pdf
     ./Materjalid/Loeng5Andmemudel2.ppt
     ./Materjalid/CorporateGovernanceAFrameworkforImplementation.pdf
     ./Materjalid/Demsetz_Property_Rights.pdf
     ./Materjalid/Hea_Yhingujuhtimise_Tava_kommenteeritud_valjaanne.pdf
     ./Materjalid/vormistamise loeng 2012 (2).ppt
     Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/TMO1090_I_osa (1).pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/Osapoolte vahelise kokkuleppe protokoll.pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/Ariühingute valitsemise skeemid.pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/TMO1090_II_osa (1).pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/TMO1090_II_osa (2).pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/TMO1090_TEA_m§isted.pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/TMO1090_I_osa (2).pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/OECD.pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/Äriühingu juhatuse liikme vastutus.pdf
         ./Materjalid/Äriühingute valitsemine (Gerndorf, K.)/Praktilised nõited.pdf
     ./Materjalid/Siimon (http--www-1.mtk.ut.ee-varska-2001-Str_ettevotluspol-Siimon.pdf).pdf
     ./Materjalid/HYT.pdf
     ./Materjalid/Miguel Mendez Final.pdf
     ./Materjalid/TammK.pdf
     ./Materjalid/03_SSRN-id94043.pdf
     ./Materjalid/UM_loengI_IIjaIIIosa.pdf
     ./Materjalid/Loeng5Andmemudel.ppt
     ./Materjalid/AB2.pdf
     ./Materjalid/Andmete normaliseerimine.ppt
     ./Materjalid/EMTAK_sisukorraga.pdf
     ./Materjalid/SSRN-id94043.pdf
     ./Materjalid/Kapitaliühingute+lõppomanike+alusväärtuste+ja+tahte+uurimine+ning+omanikkonna+tüpoloogia+konstrueerimine.pdf
     ./Materjalid/Normaliseerimine_ee.pdf
     ./Materjalid/Database Systems - Design, Implementation, and Management (9th Edition).pdf
Andmemudel
     ./Andmemudel/Andmemudel.vsd
     ./Andmemudel/wwwsqldesigner.txt